SQLSTATE[42601]: Syntax error: 7 BŁĄD: błąd składni w lub blisko "union" LINE 1: ...bj ko on o.obj_id = ko.obj_id and ko.kat_id in ( union uni... ^, query was: select count(*) from (select * from (select o.* from obj o join kat_obj ko on o.obj_id = ko.obj_id and ko.kat_id in ( union union ) where o.obj_ile > 0) as t1 union select * from (select o.* from obj o join fts f on o.obj_id = f.obj_id where o.obj_ile > 0) as t2) as t3